search

Hållbar Ordlista

I arbetet mot ett mer hållbart liv med så lite miljöpåverkan som möjligt så finns det många ord och märkningar att hålla koll på. Du har säkert hört de flesta tidigare men vad betyder dom egentligen? För att vi alla ska kunna leva mer miljömedvetna liv så har vi sammanfattat de som vi känner är viktigast att känna till.

Ekologisk

Ekologisk odling eller framställning av material och produkter innebär att de produceras inom ramarna av vissa principer, mål och praktiska åtgärder. Syftet med dessa är att jordbrukssystemet ska fungera så naturligt som möjligt. Till exempel helt utan bekämpningsmedel och konstgödsel. För att kunna upprätthålla en viss standard så måste man ha en certifiering av en förening som ställer krav, sätter regler och kontrollerar produktionen. Certifieringen kan också variera beroende på om det är t ex mat, tyg eller möbler som produceras.

Hållbart

Hållbarhet har många olika betydelser beroende på vart det placeras men för oss har den störst betydelse i relation till hållbar konsumtion och produktion. Vår planet har gett oss tillgångar till naturresurser men tyvärr har vi människor inte kunnat nyttja detta på ett ansvarsfullt sätt då vi konsumerar långt över våra tillgångar. Vad en hållbar konsumtion och produktion innebär är att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi använder och förädlar våra resurser.

En del av den hållbara utvecklingen är att den inte bara har stora fördelar för miljön utan även för sociala och ekonomiska aspekter såsom förbättrad hälsa, minskad fattigdom och ökad sysselsättning. En hållbar utveckling är nödvändig för att minska vår negativa påverkan på vår miljö och jordens klimat.

Återvinna

Återvinning betyder tillvaratagande av material. Det kan vara allt från avfall av olika slag till andra material från till exempel kläder. När man återvinner dessa material bryter man ner dem till ett tillstånd där man sedan kan producera en ny typ av material som kan användas. Att återvinna material är en viktig komponent i en hållbar utveckling. Att kunna ersätta jungfruliga råvaror med återvunna råvaror är betydande för att minska vårt nyttjande av naturens resurser.

Närproducerat 

Att något är närproducerat innebär att produkten eller varan är producerad i närheten av där den konsumeras. Syftet med begreppet närproducerat är att minska transportsträckor därav lägre klimatutsläpp samt gynna lokala producenter och lokala näringslivet. Närproducerat innebär dock inget krav på produktionens påverkan på miljön. I många fall kan produktion påverka miljön mer än transporten. Närproducerat i kombination med någon av nedan märkningar är alltid det bästa alternativet.

De globala målen

De globala målen och Agenda 2030 är en överenskommelse för en hållbar utveckling. De globala målen täcker tre dimensioner av hållbarhet: miljömässiga, ekonomiska och sociala. 2015 tog FN:s medlemsländer sig an 17 ambitiösa mål som i sin tur har 169 delmål och 230 globala indikatorer.

“Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå tre fantastiska saker fram till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Med hjälp av Globala målen är vi den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.” UNDP

De 17 målen är:

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. Hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minska ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringarna
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap

KRAV

KRAV är en svensk förening som jobbar med att utveckla regler för ekologisk odling, djurhållning, förädling och tjänster, samt sätta regler för certifiering, kontroll och märkning av ekologiska produkter. De bedriver även marknadsföring och informationsverksamhet gällande KRAV-märkta varor. KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning. Reglerna för KRAV-märkning uppfyller EU:s förordning krav för ekologisk produktion. Därför får KRAV-märkta produkter även marknadsföras som ekologiska. KRAVs regler granskas av Swedac vad gäller certifierbart enligt ISO/IEC 17065:2012.

GOTS

GOTS som står för Global Organic Textile Standard är den världsledande textilhanterings-standarden för ekologisk fibrer. Standarden inkluderar ekologiska och sociala kriterier och är uppbyggd av oberoende certifiering för hela textilförsörjnings-kedjan. Målet med GOTS är att definiera globalt erkända krav som säkerställer ekologisk status av textilier, från skörden av råvarorna, genom miljömässigt och socialt ansvarsfull tillverkning upp till märkning för att ge en trovärdig försäkring till slutkonsumenten. Textiltillverkare har då möjlighet att exportera sina ekologiska tyger och plagg med en certifiering som är accepterad på alla större marknader. Standarden omfattar bearbetning, tillverkning, förpackning, märkning, handel och distribution av alla textilier som tillverkats av minst 70% certifierad ekologisk naturfiber.

Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende märkning som bedrivs av miljöorganisationen  Naturskyddsföreningen. De märker produkter och tjänster inom nio olika verksamhetsområden. Bra Miljöval strävar efter ett hållbart samhälle och bygger på två grundidéer. Dels att vi måste vara sparsamma med naturens resurser samt att människans hälsa och den biologiska mångfalden inte får hotas. För att uppnå dessa mål måste alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier tas bort. Bra miljöval är en tredjepartsmärkning som betyder att regler och krav inte anpassas till vissa företag eller produkter. Märkningen utgår alltid från miljöns bästa.

EU Eco Label

EU Eco Lable är en miljömärkning som är erkänd i Europa och över hela världen. Denna märkning tilldelas produkter och tjänster som uppfyller höga miljöstandarder under hela dess livscykeln: från utvinningen av råmaterialet till produktionen, distributionen och bortskaffandet. EU Eco Lable främjar den cirkulära ekonomin genom att uppmuntra producenter att generera mindre avfall och koldioxid under tillverkningsprocessen. Märkningen uppmuntrar även företag till att utveckla produkter som är hållbara, lätta att reparera samt att återvinna. De tillhandahåller kontroller från en tredje part genom att ställa krävande riktlinjer för företag som vill sänka sin miljöpåverkan. De erbjuder även vägledning om bästa miljövänliga praxis vid utveckling av produkter.

Fairtrade

Fairtrade är en certifiering för hållbar utveckling. De värnar för internationell handel som baseras på respekt för mänskliga rättigheter och omtanke för miljön. Dess syfte är att bedriva en hållbar handel som gynnar första ledet av handelskedjan där villkoren oftast är som sämst. Fairtrade hjälper odlare och anställda att få bättre kunskap om sina rättigheter, större försörjningsmöjligheter och en stärkt position på världsmarknaden. För att få denna certifiering måste man uppfylla en rad krav genom hela handelskedjan.

Svanen

Svanen är ett oberoende typ 1- miljömärke som drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. Märkningen är frivillig men har i syfte att hjälpa konsumenter att leva ett mer miljövänligt liv. De arbetar tillsammans med experter inom området, branschen och intressenters synpunkter för att ta fram krav. Deras arbete är helt transparent och de försäkrar om att kraven är så bra och tuffa som möjligt.

 

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.